Close

039 Dům za domem

Dům za domem

Loučka 2023
Studie – stavební povolení

Zadáním studie bylo na úzké parcele navrhnout malý a ryze praktický dům pro mladý pár. Limitní šířka parcely, odstupové vzdálenosti k hranicím pozemku, blízkost sousední stavby a poloha vůči světovým stranám, se staly hlavními faktory definující návrh domu.

Pozemek, na kterém je dům navržen, se nachází na nejvýchodnějším okraji obce Loučka. Parcela navazuje na dvojici domů, které svojí hmotou definují téměř neznatelnou ulici. Oba domy v této “ulici” mají různou výšku, šířku a podle data vzniku i odlišný charakter. Jediným sjednocujícím prvkem jsou sedlové střechy s orientací hřebene rovnoběžně s komunikací a západní fasády domu, které tvoří uliční čáru. Na protější straně se podél příjezdové cesty rozkládají zahrady se vzrostlými stromy a několika hospodářskými stavbami. Díky výhodné pozici na konci řady stávající zástavby, mírně se svažujícímu terénu a minimálním rušivým prvkům, nabízí stavební místo krásný a rozhlehlý výhled do Moravské brány a na zvlněný kopcovitý horizont se siluetou hradu Helfštýn.

Aby bylo možné umístit racionální a fungující stavbu na pozemek o průměrné šířce 13,5 metrů a přitom zachovat odstupové vzdálenosti staveb, nezastínit sousední stavbu, dodržet stavební program a vytvořit soukromí pro klienty, bylo zadání rozděleno do dvou samostatných staveb. Na uliční čáru definovanou dvojicí stávajících rodinných domů navazuje stavba krytého stání aut. Zastřešení této stavby je řešeno sedlovou střechou s orientací hřebene rovnoběžně s uliční čárou. Hmota stavby krytého stání tak opakuje základní sjednocující prvky v okolí a snižuje dojem rozvolněnosti zástavby v řešené části obce. Odstup jednotlivých staveb vytváří dostatečný prosluněný prostor v okolí každé stavby a zároveň majitelé stávajícího domu ani nový stavebníci nepřicházejí o soukromí. Hmota rodinného domu je s ohledem na omezenou šířku pozemku navržena jako dvoupodlažní a zastřešená plochou střechou. Hmota garáže, která svojí pozicí a typem zastřešení navazuje na okolní zástavbu a soudobá hmota samotného rodinného domu, tvoří kompozici odlišných forem. Každá z novostaveb má jinou funkci, obsah, typologii a proto i záměrně jinou formu. Společně tvoří fungující celek založený na vzájemném kontrastu.