Close

037 Areál TSL

Areál Technických služeb

Lipník nad Bečvou 2022
Studie

Zadáním studie bylo navrhnout celkovou revitalizaci areálu Technických služeb města Lipníka nad Bečvou. Součástí návrhu bylo vytvoření nové provozní a prostorové koncepce areálu, celková rekonstrukce stávající haly a návrh nové administrativní budovy s ohledem na současné environmentální požadavky a budoucí rozvoj organizace.

Areál Technických služeb stojí ve zdánlivě nenápadné poloze v kontextu celého města, přesto je na velmi exponovaném místě. Areál je součástí nástupního bodu do hojně využívané rekreační oblasti města. Zejména v letních měsících se v okolí areálu pohybuje velké množství lidí, směřující na nedalekou cyklostezku a k vodní ploše Jadran. Hned v sousedství areálu se nachází skatepark a workoutové hřiště. Dále se na jih od areálu nachází lesopark lemující koryto řeky Bečvy, nabízející klidné procházky v přírodě. Vysoká návštěvnost okolí vytváří z areálu Technických služeb důležité místo s vysokým potenciálem. Takto exponované území si zasluhuje revitalizaci areálu a návrh reprezentativní budovy jedné z provozně nejdůležitějších příspěvkových organizací města.

Hmotu nové kancelářské budovy do značné míry definovala skutečnost, že celý areál je v záplavovém území. Z tohoto důvodu je budova nadzvednuta nad hladinu Q100 včetně bezpečnostní přirážky. Ve vzniklém prostoru pod budovou jsou umístěny další parkovací plochy, které byly požadovány při zadání studie. Světlá výška patra podzemního parkování je rozdělena na dvě poloviny. Polovina patra zasahuje pod terén. Druhá nad povrch. Nová budova má v půdorysu obdélníkový tvar posazený kolmo na hmotu haly. Tvar budovy vychází s dispozičního řešení a světových stran. Kubická hmota budovy je navržena se zaoblenými hranami. Toto zaoblení rohů je záměrně v kontrastu s hmotou stávající haly, která sama o sobě působí jako masivní hranol v jinak drobné zástavbě. Kancelářská budova Technických služeb je i přes relativní blízkost haly samostatnou budovou bez přímého kontextu okolí. Svojí náplní, funkcí a rozměry se vymyká okolí. Tuto odlišnost nelze skrýt, naopak je akceptována a využita. Vjezdová rampa do podzemního podlaží je záměrně umístěna ze strany dvoru Technických služeb. Částečné podzemní parkování je určeno výhradně pro auta a techniku organizace. Nájezd v této poloze nezvyšuje dopravní nároky na ulici Za Porážkou. Výjezd z podzemní garáže navazuje na volný prostor dvoru, myčku i čerpání pohonných hmot. Veškerý provoz probíhá na soukromém prostoru Technických služeb. Díky umístění rampy ze strany dvoru nejsou exponované strany budovy rušeny.