Close

033 Dům mezi statky

Dům mezi statky

Radslavice 2021
Studie
– stavební povolení – realizace

Zadáním studie bylo navrhnout dům v proluce mezi dvěma staveními. Dům není navržen pro klienta samotného, ale jako nemovitost k dalšímu prodeji. Muselo se najít takové řešení, které by maximalizovalo potenciál místa pro následný prodej, ale přitom by byla stavba racionální a vyvážená pro klienta, který dům postaví sám.

Navržený dům stojí mezi dvěma rozsáhlýma staveními. Na první pohled se místo stavby jeví jako proluka v souvislé uliční zástavbě, ale historicky tu žádný dům nikdy nestál. Okolní zástavba vymezuje pozemek šířky cca 12 m a délky okolo 40-ti metrů s orientací jih – sever. Přímo navazující domy na řešený pozemek jsou dlouhé stavby s délkou uliční fasády přesahující 25 m. Mají dvě podlaží a vysoký krov s výškou hřebene téměř 9 m nad přilehlým chodníkem. Místo pro navržený dům se v tomto kontextu jeví jako úzká sevřená parcela.

Okolní selské stavení tvoří svojí hmotou tvar písmene U, případně písmene L. Tento tvar vychází z umístění hlavní hmoty domu směrem do ulice a podružných hmot, jako byly chlévy a sklady, podél bočních stran pozemků. Uvnitř této zástavby byl soukromí dvůr. Navržený dům je touto logikou rozmístění hmot inspirován. Hmota domu nezaplňuje jen uliční stranu pozemku, ale je částečně vysunutá podél západní strany. Svým tvarem připomíná písmeno L a urbanisticky zapadá do kontextu místa. Vysunutím hmoty směrem do zahrady se uvolnil prostor v přízemí, kde je díky tomu místo pro plnohodnotné kryté stání. Hlavní hmota domu vyplňující proluku má jedno podlaží a obytné podkroví. Dům je zastřešen sedlovou střechou se stejným sklonem jako je u okolní zástavby. Na střeše je dvojice vikýřů, které prosvětlují dětské pokoje a vytváří komfortní obytný prostor v podkroví domu. Hmota vysunutá do zahrady obsahuje společenské prostory domu. Díky tomuto umístění je vnitřní prostor logicky propojen se zahradou. Terasa, která navazuje na vysunutou hmotu navrženého domu, je umístěná na západní straně pozemku. V odpoledních hodinách je zde stín z okolní zástavby bez nutnosti vytvářet umělé zastínění terasy.